Exempelvis kan personer som är arbetslösa erhålla ersättning 1, de som inte klarar sitt uppehälle kan få socialbidrag 2 m.m. Uppdrag på löpande räkning. Du kan se det som att tjänstemännen på myndigheter (och vissa privata aktörer) är statens förlängda arm (t ex socialarbetare, handläggare på försäkringskassan, poliser osv) som kan ta beslut som ger någon slags påverkan för enskilda. I lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU, finns bestämmelser bl.a. om vilka typer av kontrakt som ska föregås av ett upphandlingsförfarande, hur ett upphandlingsförfarande ska gå till och enligt vilka kriterier den upphandlande myndigheten får göra sitt urval av leverantörer. En utredning kan utmynna i flera olika slutsatser beroende på om utredningen avslutas med eller utan förslag på insatser. ... Fysisk persons avyttring av HB kan beskattas i näringsverksamhet. ... en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd. Det finns alltså inte bara två typer av beslut myndighetsutövning omfattar. Vilka typer av uppdrag finns? Omröstning och avvikande mening. Vilka typer av uppdrag finns? En ... Punkterna på bilden är exempel på tänkbara åtgärder som riskbedömningen kan utmynna i. Om bidrag har utbetalats, men det senare visar sig att utbetalningen varit felaktigt, kan bidraget återkrävas av den myndighet som beslutade om utbetalning av bidraget. ... Olika former av beslut. ... innehåll och motivering av beslut samt hur de kan överklagas. Beslutsprocessen inom olika ämnesområden. ... Fysisk persons avyttring av HB kan beskattas i näringsverksamhet. 3.1 Olika former av myndighetsutövning 14 3.2 Utövning av offentlig makt 15 3.3 Tjänstefel, BrB 20:1 16 ... i myndighetsutövning 19 3.7 Avtalsförhållande 19 3.8 Myndighetsutövning av annan än myndighet 20 3.9 Vid myndighetsutövning 20 3.10 Två förtydligande rättsfall 21 ... myndighetsutövning kan även förekomma i form av … Övriga uppdrag. ... Olika former av beslut. Vilka behov har vi idag och ... Vid två tillfällen under uppdragsperioden har ... viktig att behålla av kompetensskäl. Uppdrag till fast pris. En stor del av förvaltningsmyndigheternas verksamhet omfattar handläggning av olika typer av ärenden vilket brukar utmynna i något slags av beslut av antingen generell eller individuell karaktär. Vilka beslut får fattas?