Indikatorer om hållbar utveckling och livskvalitet till budgetarbetet . SCB, Stockholm och Örebro . 010-479 40 00 . www.scb.se . Sida. 1 (57) Innehåll ... Projektet har utgått från Förstudien angående indikatorer om hållbar utveckling och livskvalitet som SCB levererade till Finansdepartement i mars Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. För mer information om de kompletterande mått som presenteras i vårbudgeten, se SCB:s rapport ”Indikatorer om hållbar utveckling och livskvalitet till budgetarbetet” som lämnas ut via Finansdepartementets registratur. Hållbar utveckling - Teknik, samhälle och livskvalitet har en bred ansats där social, ekologisk och ekonomisk kunskap tillsammans ger läsaren en grund att stå på för att analysera samband och problematisera kring ämnet. Arbetet med att ta fram indikatorerna har bland annat tagit avstamp i Utredningen om mått på livskvalitet (SOU 2015:56). Dessutom har Statistiska centralbyrån (SCB) haft i uppdrag att ta fram förslag på indikatorer för att belysa ekonomins långsiktiga hållbarhet och människors livskvalitet. Miljö, hållbar utveckling och grön livskvalitet. År 2035 ska Helsingborg, enligt visionen för staden, vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden. livskvalitet och hållbarhet i Sveriges kommuner och regioner. Analysen, som är framtagen ... utveckling över tid och skillnader mellan könen. Det andra kapitlet beskriver vad som är ... inget om resursutnyttjande, om produktionen faktiskt lett till ökad välfärd eller är hållbar över tid. Hållbar utveckling handlar om livskvalitet - för alla - nu och i framtiden. För att främja välmående miljö, kultur, människa och ekonomi behöver vi utgå ifrån det som är verkligt för alla; att vi bara har en planet att dela på. städer i Sverige som har tagit hand om och anpassat Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, till lokal nivå vilket vi har gjort i livskvalitetsprogrammet. Vi kommer att fortsätta att följa och vara en aktiv del av arbetet med Agenda 2030 framöver. Helsingborg är staden för dig som vill något. Det övergripande budgetarbetet är koncentrerat till första ... ekonomin, med indikatorer och styrtal. Beslutet om strategisk plan innehåller också budgetramar ... spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och … Hållbart och hälsosamt. Begreppet Hållbar utveckling myntades av FN:s kommission för Miljö och Utveckling, den s k ”Brundtland kommissionen” (FN, 1987). Begreppet har fått omfattande spridning, och det råder bred enighet om att en hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen såväl lokalt som globalt. Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Nämndens bidrag till framgångsfaktorn För att äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ska vara hållbar för framtiden krävs att den är både socialt och ekonomiskt hållbar. Vi vill lyfta fram de kvaliteter vi kan erbjuda med närhet och trygghet i boende, nära till arbete och service och nära till natur och en aktiv fritid. En barnvänlig kommun skapar livskvalité. Det står även för att vi lever jämställda i ett samhälle baserat på en hållbar utveckling. Det övergripande budgetarbetet är koncentrerat till första ... ställda i ett samhälle baserat på en hållbar utveckling. Vi vill skapa vår framtid genom det vi är bra på, att ... spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och fram till nya indikatorer i budgetarbetet. ... förutsättningar att minska klimatutsläppen och ställa om energisystemet. Länsstyrelsen är regionalt ansvarig myndighet och har bland annat i uppgift att regionalt anpassa ... • Kommunens verksamhet präglas av långsiktigt hållbar utveckling. Download "Regeringens skrivelse 1998/99:5. Hållbara Sverige. - uppföljning och fortsatta åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling" hållbar utveckling och hög livskvalitet. ... flera nyckeltal, indikatorer, som används för att mäta grad av måluppfyllelse. I verksamhets- ... lämna förslag till budget och leda budgetarbetet. Hållbar utveckling i Västerviks kommun En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är långsiktigt effektivt och så robust att inte bara vi som lever här och nu, utan också kommande generationer och människor i andra delar av världen, kan få en hög livskvalitet och en god miljö. SLU:s underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling 2/11 SLU:s profil och roll SLU har en för landet unik profil genom inriktningen på kunskap om de biologiska naturresurserna1. Universitetet skapar och integrerar kunskap om produktion, miljö, liksom djurs och människors hälsa. Lärande för hållbar utveckling - i förskolan vänder sig till alla som arbetar ... med frågor om hållbar utveckling. ar för att bidra till hållbar utveckling. ... framstegen och bidrar till rapporteringen om och bedömningen av ... som motorer för utveckling, livskvalitet och samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. Mätbara indikatorer kopplas till de prioriterade målen. Dessa redovisas till nämnder och styrelser i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Under de olika rullistorna nedan visas indikatorns utfall, utfall från tidigare år, målvärde, måluppfyllelse, trendpil, färg och koppling till mål. till 2030. De perspektiv och områden som RUS omfattar är komplexa till sin natur och för att kunna följa den fortsatta utvecklingen och löpande följa upp utvecklingsinsatser kopplade till RUS, krävs mer omfattande analyser på regelbunden basis. Detta gör att fler indikatorer kommer att kopplas till uppföljningsarbetet, så kallade analysindikatorer. Med utgångspunkt i begreppen livsmiljö och livskvalitet fokuserar ana-lysen mot fyra områden där kulturarvsarbetet bedöms vara särskilt vik-tigt för en långsiktigt hållbar utveckling. Gemensamt för dessa är att ar-betet måste ske i nära samverkan med andra samhällssektorer för att få tydligt genomslag i utvecklingsarbetet. bidra till att redovisningen och dess roll förändras. Vi ställer frågan huruvida redovisning kan bli ett relevant kommunikationsinstrument för att spegla organisationers grad av hållbarhet eller ohållbarhet och därigenom bli en betydelsefull aktör i att verka för en mer hållbar utveckling. till bara en av dessa åt gången leder det till misstag i bedömning och till "ohållbara resultat”. Läs mer om Hållbar utveckling i kommunens Hållbarhetsbokslut. Social hållbarhet - Livskvalitet. Alla människor har rätt till ett bra liv med arbete, hälsa och möjlighet att påverka vad som händer. Det finns plats för alla – oavsett kön, ålder och ursprung. Vi känner oss trygga och det finns platser där vi kan träffas och umgås. Mätbara indikatorer kopplas till de prioriterade målen.