Denna proposition återkallas av regeringen enligt Skr. Åtgärdsgaranti läsa, skriva, räkna ÄRENDE Elever som inte lär sig grundläggande kunskaper som att läsa, skriva och räkna får ... Läsa-skriva-räkna-garantin är en så kallad ”åtgärdsgaranti” med krav på tidiga och syste-matiska uppföljningar, analyser och adekvata åtgärder från skolans sida så att alla elever ges stöd och möjlighet att nå de … Läsa-skriva-räkna-garantin är en ”åtgärdsgaranti” med krav på tidiga och systematiska uppföljningar, analyser och åtgärder från skolans sida. Syftet med åtgärdsgarantin är Förarbeten till lagstiftning, t.ex. Det ursprungliga förslaget har modifierats för att inte öka lärarnas administration. På Grönkullaskolan i Sundbyberg tog utbildningsminister Gustav Fridolin i dag emot betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik från Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti.. Regeringen överlämnar propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti fr, sep 22, 2017 12:34 CET. Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti (prop. Att alla elever får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans alla ämnen. De lagförslag som avsåg att förtydliga att extra Läsa-skriva-räkna-garantin är en ”åtgärdsgaranti” med krav på tidiga och systematiska uppföljningar, analyser och åtgärder från skolans sida. NCs yttrande till betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. "Skälet till att det är viktigt att införa en åtgärdsgaranti är att andelen elever med svaga resultat i läsning, skrivning och matematik har ökat, men också att det oavsett hur stor denna andel är har alla barn rätt att få en god start på sin utbildning". Regeringen har uppdaterat sitt första förslag Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Per Eriksson, biträdd av departementssekreteraren Tina Pettersson. Regeringen.se: Imorgon den 17 augusti avser regeringen lämna ett förslag på en åtgärdsgaranti till Lagrådet. Den så kallade ”läsa-skriva-räkna-garantin” innebär att anpassningar och särskilt stöd ska sättas in tidigare än i dag om det finns risk att eleven ... • Utredningen På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik har gjorts av Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Ett förslag som från början kommer från Folkpartiet. Läsa-skriva-räkna-garanti Elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande ska kartläggas redan i förskoleklassen och kopplas till en åtgärdsgaranti. Igår röstade en majoritet i Sveriges Riksdag för en läsa, skriva räknagaranti. 2017/18:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Regeringens lågstadiesatsning, en läsa-skriva-räkna-garanti, ska införas under 2017. Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Regeringen och Lärarförbundet har haft olika syn på de förändringar som föreslås i propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. I NCS nyhetsbrev hittar du intressant läsning inom området språk- läs och skrivutveckling. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-08-30 Närvarande: F.d. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Utdragsbestyrkande § 7 Dnr BOU 2012-43 Åtgärdsgaranti läsa, skriva, räkna ÄRENDE Regeringens förslag om att införa en så kallad läsa-skriva-räkna-garanti från förskoleklass ser ut att röstas ner i riksdagen. På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. På tisdagen lämnade den statliga Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti sitt betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin. Dyslexiförbundet jublar! justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. OBS! Fulltext och sök. Regeringen avser att imorgon lämna ett förslag på en åtgärdsgaranti till Lagrådet. 12:37 Gustav Fridolin tog emot betänkandet om en läsa-skriva-räkna-garanti. SOU 2016:59 : Betänkande från Utredningen om läsa-skriva-räkna-garanti Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Enligt en lagrådsremiss den 17 augusti 2017 har regeringen (Utbildningsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800). 2017/18:18). skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti.Motivering Regeringen har föreslagit att det ska införas en åtgärdsgaranti i förskoleklass och på lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti (prop. Regeringen - 27 sep 16 kl. 1 Lagrådsremiss Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti Prop. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Stockholm den xx månad 2017 I förhållande till den propositionen har ändringar gjorts i syfte att tydliggöra dels att alla elever i behov av stödinsatser ska få rätt stöd i rätt tid, dels att garantin inte innebär några nya dokumentationskrav. 2017/18:18). Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Regeringens läsa, skriva, räkna-garanti ser i nuläget ut att ha en majoritet emot sig. av Källa: Lärarnas tidning …